REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„CZEŚĆ, EUROPO!”

REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„CZEŚĆ, EUROPO!”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorami II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!” (dalej: „Konkurs”) są Stowarzyszenia „Młodzi dla Europy” oraz „Yes! YOUth Can”, zwane dalej „Organizatorem”, przy wsparciu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

2.     Konkurs kierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248), zwanych dalej „Uczestnikami”.

3.     Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Europie i Unii Europejskiej wśród młodzieży oraz zachęcenie uczniów do aktywnego działania na rzecz lokalnych społeczności.

4.     Zawody Konkursu są jednostopniowe.

 

Rozdział II

Zasady udziału w Konkursie

 

1.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.     Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.     Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje Dyrektor szkoły, jego zastępca lub nauczyciel,  poprzez przesłanie do 16 lutego 2020 roku na adres czesceuropo@gmail.com podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu).

4.     W Konkursie biorą udział dwu lub trzyosobowe zespoły uczniowskie (zwane dalej „zespołami”). Zgłoszenia zespołów, w których skład będzie wchodziła większa liczba uczniów nie będą brane pod uwagę.

5.     Każdy zespół może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

6.     Członkowie zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły, mogą jednak uczyć się w różnych klasach.

7.     Jeden uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu.

8.     Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zespołów.

9.     Zadaniem zespołów jest przeprowadzenie w swojej lokalnej społeczności akcji, która w szeroko rozumiany sposób popularyzowałaby wiedzę o Europie i Unii Europejskiej, jej historii, kulturze, językach lub społeczeństwie. Na każdym etapie działań, zespoły opisują proces przygotowań i realizacji swoich działań oraz dokumentują je.

10. Szczegółowy opis i instrukcja wykonania zadania konkursowego zawarta jest w Przewodniku dostępnym na stronie internetowej Konkursu: czesceuropo.eu.

11. Przed przystąpieniem do Konkursu uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Przewodnikiem.

12. Zespoły tworzą relację ze swoich działań, na którą składa się:

a) pisemny opis, który przedstawia zarówno etap planowania i przygotowywania akcji, jak i sprawozdanie z jej przebiegu (max. 4 strony tekstu formatu A4, czcionka Times New Roman; rozmiar 12; wielkość interlinii: 15; wielkość marginesu: 2,5 cm; plik w formacie PDF),

b) filmik (min. 2 max. 5 minutowy) lub galeria zdjęć (min. 10, max. 30 fotografii z krótkimi opisami), który prezentuje przygotowania i przebieg przeprowadzonej przez zespół akcji.

13. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele lub opiekunowie, którzy mogą pomóc zespołom w przygotowaniu pracy konkursowej.

14. Opiekunowie zespołów chcących wziąć udział w Konkursie zobowiązani są przesłać do 20 marca 2020 roku na adres email czesceuropo@gmail.com:

a)     Skan podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia o zgodzie na udział Uczestnika w Konkursie i o akceptacji Regulaminu Konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także skanu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanego przez nauczyciela (opiekuna) każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do Regulaminu).

b)     Skan Karty Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu)

c)     relację ze swoich działań (pisemny opis w formacie pdf oraz link do filmiku lub galerii zdjęć umieszczonych na http://drive.google.com). Wiadomość musi zawierać także dane członków zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa), imię i nazwisko nauczyciela, nazwę, dokładny adres i dane kontaktowe szkoły.

15. Nadesłane prace podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez Komitet Organizacyjny.

16. Komisja oceniać będzie w szczególności:

a) kreatywność i zaangażowanie zespołów,

b) liczbę odbiorców akcji przeprowadzonych przez zespoły,

c) formę, w jakiej zespoły promują wiedzę o Europie podczas akcji,

d) staranność i dokładność nadesłanego pisemnego opisu,

e) estetykę i jakość nadesłanego filmiku lub zdjęć.

17. Ocena nadesłanych prac i wyniki Konkursu nie podlegają odwołaniu i są ostateczne.

18. Komitet Organizacyjny, w terminie do 31 marca 2020 roku publikuje na stronie internetowej czesceuropo.eu wyniki Konkursu.

19. Komitet Organizacyjny wyłania najlepsze zespoły.

20. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Rozdział III

Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest stowarzyszenie „Młodzi dla Europy” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Przelot 18a. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych).

2.     Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

3.     Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

a)     imię i nazwisko,

b)     data urodzenia,

c)     klasa, do której uczęszcza Uczestnik.

4.     Od laureatów konkursu, w celu przyznania nagród, Organizator może gromadzić również następujące dane:

a)     adres do korespondencji,

5.     Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Konkursu.

6.     Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu do momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród.

7.     Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian w niniejszym Regulaminie. 

2.    Praca konkursowa, która w jakikolwiek sposób łamie jeden z przepisów Regulaminu nie będzie brana pod uwagę.

3.   Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu.

4. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.